Voor overheidsorganisaties

Het vertrouwen van burgers in een integere en geloofwaardige overheid is van groot belang. Toch staan ook overheidsorganisaties bloot aan inherente risico’s. Denk bijvoorbeeld aan corruptie, fraude en belangenverstrengelingen. Iedere overheidsorganisatie is daarom Wettelijk verplicht om integriteitsbeleid te voeren. Gemeenten, provincies of instituties van de Rijksoverheid dienen hun visie te vertalen naar ambities en beleid om de integriteit te bewaken en te bevorderen. Met onze uitvoerige kennis en ervaring in het publieke domein, bieden we ondersteuning bij de ontwikkeling en het verbeteren van het integriteitsbeleid. Ook zijn we een onafhankelijk meldpunt voor (mogelijke) integriteitsschendingen (SpeakUp Totaal). Overheidsorganisaties voldoen hiermee volledig aan de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders.

onze samenwerking met overheidsorganisaties

Integriteitsschendingen binnen het openbaar bestuur liggen extra gevoelig vanwege de impact op het vertrouwen in het functioneren van publieke stelsel. Wij begrijpen als geen ander dat effectief integriteitsbeleid vraagt om een vangnet voor signalen van integriteitsschendingen of grensoverschrijdend gedrag. Een veilig werk- en meldklimaat is daarbij het fundament van alle overheidsorganisaties. We bieden daarom de volgende diensten;

  • SpeakUp Totaal; dit betreft een serviceaanbod voor het instellen van een veilig werk- en meldklimaat en waarmee overheidsorganisaties in één keer volledig voldoen aan de Wet bescherming klokkenluiders. Het anonieme meldkanaal voldoet aan de hoogste beveiligingseisen (ISO- en ISAE gecertificeerd). De ontvangst en de beoordeling van signalen gebeurt door gecertificeerde medewerkers met kennis en ervaring in het publieke domein (incl. vertrouwenspersoon). 
  • Advisering bij de (verdere) ontwikkeling van het integriteitsbeleid; we ondersteunen en adviseren het bestuur en management van de ambtelijke organisatie bij het identificeren van integriteitsrisico’s, het analyseren van kwetsbaarheden in de organisatie en het vaststellen van gedragsregels en beheersmaatregelen. Ook kunnen we op onderdelen het effect van beheersmaatregel beoordelen. We baseren ons hierbij natuurlijk op de kaders in de Ambtenarenwet 2017 en Basisnormen integriteit voor overheidsorganisaties.

ONAFHANKELIJK onderzoeK

Mochten er toch nog signalen van integriteitsschendingen zijn, dan kunnen wij onafhankelijk (voor)onderzoek uitvoeren naar de feiten, inclusief de aard en de omvang. We hebben daartoe een licentie van het Ministerie van Justitie & Veiligheid en onze medewerkers zijn allemaal gescreend, gecertificeerd en bevoegd tot het doen van onderzoek. 

Toch is onze ervaring in het doen van goed en zorgvuldig onderzoek wat ons betreft van doorslaggevend belang. Om onderzoeks-tactische en privacy-technische redenen kan lang niet altijd alle informatie kan worden gedeeld. Wel proberen we in overleg zo transparant mogelijk te opereren en borgen we altijd een eerlijk onderzoekproces. De feiten wegen we altijd af tegen heldere normenkaders (zoals de Wet of gedragsregels). 

In de meeste gevallen doen wij onderzoek naar mogelijke integriteitsschendingen en zodat het bestuur de integriteit kan herstellen (al dan niet met disciplinaire maatregelen). Wanneer gedurende het onderzoek blijkt dat (mogelijk) sprake is van strafbare feiten door een ambtenaar en waarbij het publieke belang wordt geschaad, kan het bestuur of het management besluiten om het dossier over te dragen aan de Rijksrecherche en het OM. In bepaalde gevallen werken we met hen samen.

Meer weten over wat wij voor overheidsorganisaties kunnen doen? Neem dan contact met ons op