Compliance en integriteitsmanagement

Compliance management

De tijd dat het succes van een bedrijf of organisatie alleen wordt gemeten aan de hand van de financiële resultaten, ligt ver achter ons. Van het bestuur wordt dan ook steeds meer verwacht als het gaat om de kwaliteit van de beheerste en integere bedrijfsvoering. Compliance en integriteit zijn belangrijke (strategische) pijlers voor elke organisatie geworden. In de kern komt het erop neer dat het verstandig is om de bedrijfsvoering af te stemmen op veranderende maatschappelijke normen, verwachtingen van stakeholders en de geldende wet- en regelgeving. Het ontwikkelen van beleid, het formuleren van een gedragscode en het inrichten van processen en procedures helpen om (aantoonbaar) compliant te zijn en integer te werken. 

Compliance en integriteitsmanagement zijn daarom een onmisbaar en belangrijk onderdeel van de beheerste en integere bedrijfsvoering van elke organisatie.

compliance en integriteitsmanagement

Het ontwikkelen van een integriteitsbewuste cultuur – en compliant blijven aan de geldende wet- en regelgeving – kan erg complex zijn. We zijn een betrouwbare en onafhankelijke partij die je effectief kan helpen bij deze uitdagingen. Daarbij bieden we maatwerk en waarbij het compliance- of integriteitsvraagstuk centraal staat. We helpen bijvoorbeeld om verplicht beleid en een nieuw wettelijk kader te implementeren (denk aan de Wwft). Maar ook bij het voorkomen dat schadelijk gedrag een gezonde en prettige bedrijfscultuur bedreigd (zoals bij machtsmisbruik of seksuele intimidatie). In vrijwel alle situaties kunnen we helpen met een gerichte opdracht of zelfs een compleet programma. Zo dragen we bij aan één of meer van de volgende onderwerpen in de bedrijfsvoering;

Compliance 4
 • Implementatie van (nieuw) wettelijk kader of helpen begrijpen dan wel interpreteren;
 • De ambitie, strategie en visie met betrekking tot het compliance en integriteitsmanagement formuleren en (verder) helpen vormgeven;
 • The tone at the top vanuit het bestuur helpen bepalen en uitdragen;
 • Ontwikkelen van een gedragscode en gedragsuitgangspunten bij het normatieve kader;
 • Het helpen uitvoeren van integriteitsrisicoanalyses;
 • Inrichten en borgen van een adequate compliance-functie ten behoeve van het compliance en integriteitsmanagement;
 • Adequate beheersingsmaatregelen koppelen aan de geprioriteerde risico’s die het nalevingsgedrag bevorderen;
 • Het ontwikkelen van het beloningsbeleid (of incentives) om het integere gedrag van werknemers te helpen ontwikkelen;
 • Personeelsbeleid vormgeven op het gebied van integriteit (screeningsproces, kwetsbare functies, sanctiebeleid, gewenste nevenfuncties e.d.);
 • Vormgeven van een meldpunt voor een zorgvuldige afhandeling van meldingen en incidenten;
 • Ondersteunen bij het aanstellen van een bekwame en competente vertrouwenspersoon;
 • Trainingen op het gebied van wet- en regelgeving, integriteit, bewustwording of dilemma’s.

Onze basisprincipes

Ontwikkelen met de COI Integriteitsstandaard
Voordat we met (complexe) vraagstukken aan de slag gaan, zorgen we eerst voor een 0-meting (quickscan). Hiermee krijgen we een redelijk beeld van de kwaliteit en de volwassenheid van de organisatie. We werken daartoe met de COI integriteitsstandaard die bestaat uit een toetsingskader met 12 principes voor integriteitsontwikkeling. Hiermee leggen we de basis voor een realistische ontwikkelplan die past bij de organisatie en de ambities van het bestuur . De ontwikkeling sturen we middels de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act). Zo zorgen we voor overzicht, duidelijke sturingslijnen en werken we met een heldere planning.

sturen op samenhang

Sturen op samenhang
Elke ontwikkeling op gebied van compliance en integriteitsmanagement is maatwerk en bestaat dus meestal uit meer samenhangende elementen. Met gerichte activiteiten en interventies geef je vorm aan ambitie, strategie en aanpak (doelen, baten, inspanningen en middelen). Daarnaast verbinden we mensen, beleid, systemen en procedures aan elkaar. In dit proces helpen we om ethiek en integriteit steeds beter in de cultuur, de strategie en de besluitvormingsmechanismen te verankeren.

Lerend veranderen
Veranderen is leren. We zijn maken gebruik van de unieke en wetenschappelijk beproefde ‘Action Learning-methode’ voor veranderprocessen. Daarbij kijken we integraal naar wat mensen drijft, hoe gedrag wordt gestuurd (of begrensd) en hoe je de competenties van de organisatie als geheel kunt beïnvloeden. De methode is bij uitstek geschikt om complexe problemen op te lossen.

Wil je met gerichte beheersmaatregelen jouw bedrijf of organisatie (op onderdelen) versterken? Of wil je weten hoe wij te werk gaan bij het ontwikkelen van een effectief compliance en integriteitsmanagementprogramma? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.