Externe Integriteitscoördinator

Externe integriteitscoördinator

De externe Integriteitscoördinator vervult een sleutelrol bij het coördineren en implementeren van bepalingen in de Wet bescherming klokkenluiders. Deze nieuwe wet is op 18 februari 2023 in werking getreden. Enerzijds is het doel om werknemers beter te beschermen bij een melding van een integriteitskwestie of een misstand. Anderzijds draagt het bij aan een open en integriteitsbewuste organisatiecultuur. Met het vroegtijdig signaleren, bespreekbaar maken en oplossen van misstanden, bescherm je niet alleen de reputatie van de organisatie, je legt ook een stevige basis voor duurzaam concurrentievoordeel.

waarborgen

De nieuwe Wet brengt met zich mee dat bedrijven en organisaties moeten voldoen aan strenge(re) eisen aan de interne meldprocedure van misstanden. Het beoordelen, onderzoeken en opvolgen van meldingen dient dan te gebeuren door onafhankelijke personen (of een team). Het bestuur en management is verantwoordelijk voor het borgen van een zorgvuldig proces en het treffen van de noodzakelijke (herstel)maatregelen.

De verplichtingen in de Wet gelden in principe voor alle bedrijven en organisaties in de private en publieke sector met vijftig werknemers of meer. Daarnaast is de Wet ook van toepassing voor bedrijven en organisaties die – ongeacht hun omvang – onder de Wwft-wetgeving (anti-witwaswet) vallen en bedrijven die actief zijn in het vervoer of werkzaam zijn in milieu. Bekijk via deze link of de verplichting ook voor jouw bedrijf of organisatie geldt.

Toegevoegde waarde van de externe integriteitscoördinator

De registratie, de beoordeling en het onderzoeken van meldingen vraagt om een onafhankelijke en deskundige oriëntatie. Als het vanwege hoge kosten, gebrek aan kwaliteit en/of onafhankelijkheid niet rendabel of effectief is om interne betrokkenen hiervoor zelf op te leiden, kan een externe integriteitscoördinator uitkomst bieden. Een externe specialist heeft namelijk routine, kennis en ervaring en zorgt ervoor dat jouw organisatie efficiënt en effectief aan de eisen voldoet. 

ONZE externe integriteitscoördinator ontzorgt je van A tot Z

Als externe integriteitscoördinator helpen we jouw bedrijf of organisatie niet alleen voldoen aan de eisen in de wet, we zijn ook een betrouwbare partner om signalen en meldingen te onderzoeken en om – indien nodig – je te helpen om gericht maatregelen te nemen. We helpen onder andere door;

  • Het inrichten of optimaliseren van een meldpunt (of we fungeren als meldpunt) waar betrokkenen vermoedens van misstanden op een veilige manier kunnen melden;
  • De meldingen onafhankelijk te beoordelen en te onderzoeken;
  • De onderzoeksresultaten te bespreken en aan het bestuur en management te adviseren over de oplossingsrichtingen en de aanpak. Hierbij werken we samen met relevante functionarissen binnen jouw organisatie zoals de vertrouwenspersoon, HR en/of juridische zaken;
  • Het verzorgen van een onafhankelijke audit, monitoring, evaluatie en rapportage over de werking van het integriteitsbeleid;
  • Het bestuur en functionarissen op de hoogte te houden van ontwikkelingen en;
  • Het stimuleren van een open en integriteitsbewuste cultuur om het integriteitsbeleid te operationaliseren.
Omdat we binnen Compliability de hele keten in het beleid en de uitvoering bedienen zijn we de meest geschikte (sparring)partner bij de ontwikkeling van het integriteitsbeleid en de uitvoering ervan.  

kennis, ervaring en bevoegdheid

Onze medewerkers zijn adequaat opgeleid en hebben jarenlange ervaring in (onder andere) het beoordelen van meldingen en het doen van onafhankelijk onderzoek. We werken doelgericht en doen er alles aan om (mogelijke) problemen snel en efficiënt te helpen oplossen. 

Licentie van het Ministerie van Justitie
Voor het onafhankelijk onderzoeken van meldingen van misstanden werken we onder licentie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de geldende privacy gedragscode van de particuliere onderzoeksbranche.

Abonnement of vast uurtarief

Geen organisatie is hetzelfde. Daarom bieden we altijd maatwerk. Op basis van de behoefte(n) zijn er verschillende mogelijkheden om te ondersteunen. Zo hebben we voor vaste klanten een aantrekkelijke abonnementsvorm als externe integriteitscoördinator. Ook werken we met aantrekkelijke tarieven voor gerichte opdrachten om het integriteitsbeleid te ontwikkelen (interim) of te helpen uitvoeren. Zie ook onze overige dienstverlening.

Heb je een externe Integriteitscoördinator nodig? Of heb je een specifieke vraag en wil je eerst weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.