Over Compliability

Als businesspartner in compliance verhogen we de betrouwbaarheid van jouw bedrijf of organisatie, zodat je op een duurzame manier waarde creëert en succesvol je strategische doelen kunt blijven realiseren.

Visie

Wij zijn jouw businesspartner in compliance

Als businesspartner in compliance versterken we jouw bedrijf of organisatie met competenties om te voldoen aan Wet- en regelgeving en om integriteitsproblemen te voorkomen. Dit doen we omdat wij ervan overtuigd zijn dat compliance en integer & duurzaam werken essentieel zijn voor elk bedrijf om succesvol en toekomstbestendig te blijven.

Wij zijn ‘de’ specialist in het herkennen, voorkomen en oplossen van fraude- en integriteitsrisico’s. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in Wwft-compliance. Met onze hulp ontzorgen we je en brengen we de integriteitsbeheersing naar het hoogst haalbare kwaliteitsniveau. Daarbij brengen we unieke vakkennis in voor organisatieontwikkeling. We maken onder andere gebruik van de wetenschappelijk beproefde Action Learning methode en van de integriteitsstandaard van de Centre for Organizational Integrity.

Uit ervaring weten we dat geen organisatie hetzelfde is. Met onze aanpak sluiten we daarom altijd (integraal) aan bij de specifieke praktijk en de processen van onze opdrachtgevers en voorzien we in maatwerk.

Expertise

Compliance & integriteit

Compliance en integriteit betekenen niet alleen dat je voldoet aan wet- en regelgeving, maar ook dat je het goede doet. Bij bedrijven of organisaties die geconfronteerd worden met fraude of integriteitskwesties zijn vaak diepere (fundamentele) oorzaken te vinden waardoor de problemen konden ontstaan. Vaak blijkt dat sprake is van een sluimerend proces en structurele kwaliteitstekortkomingen in controlemechanismen, processen, strategie, cultuur en leiderschapsaspecten in de organisatie (root cause).

Voor kleinere organisaties is het vaak lastig om de juiste (en schaarse) expertise voor compliance en integriteitsbeheersing te vinden als het nodig is. Bijvoorbeeld bij het voorkomen van fraude, het inrichten van een goede klokkenluidersregeling of Wwft-compliance. Als businesspartner in compliance van kleine en middelgrote bedrijven en organisaties, helpen we op een laagdrempelige manier bij het oplossen van vraagstukken rond compliance en integriteitsbeheersing. Met onze hulp versterk je het fundament van de organisatie en bescherm je de continuïteit van de bedrijfsvoering. Ook na een incident en waarbij we onderzoek doen naar de feiten en de oorzaken ervan.

Je voorkomt dus problemen – of lost deze op – die de strategische doelen van jouw bedrijf ondermijnen en/of die impact hebben op de ‘licence to operate’. Naast sociale veiligheidsrisico’s zijn er vijf interne – en externe dreigingen waar we ons op richten:

Focus

Bedrijfs- en duurzaamheidsfraude

Bedrijfs- en duurzaamheidsfraude

Hieronder wordt verstaan; het (opzettelijke) bedrog in of door een bedrijf - of door betrokkenen - om zichzelf te bevoordelen. Dat doen zij door vermogen onrechtmatig uit het bedrijf te onttrekken of zich onrechtmatig te verrijken. Bedrijfsfraude gaat meestal gepaard met een valse of vervalste boekhouding. Hieronder valt ook fiscale fraude, fraude met faillissementen, subsidiefraude en praktijken om burgers of andere bedrijven op te lichten. Ook het opzettelijk ‘doen alsof’ men groen en duurzaam handelt valt hieronder. De schade voor bedrijven, burgers en maatschappij als gevolg van bedrijfsfraude is enorm. Jaarlijks gaat het naar schatting om miljarden euro's. 

Witwassen & terrorismefinanciering

Witwassen & terrorismefinanciering

Hieronder verstaan we; constructies (rookgordijnen) om crimineel vermogen te plaatsen, verhullen en integreren of om terroristische activiteiten mogelijk te maken. De constructies zijn bedoeld om te voorkomen dat justitie of de belastingdienst crimineel vermogen in beslag neemt. Denk aan financiële constructies met vastgoed en het gebruik van handelsondernemingen om grote hoeveelheden goederen ver onder - of juist ver boven - de marktprijs te verhandelen. Of denk aan stortingen uit het buitenland aan (vage) goede doelen om de herkomst van malafide geldstromen te verhullen. Bedrijven lopen vaak imagoschade op of raken (onbedoeld) betrokken bij criminele activiteiten.

Cybercrime & privacyschendingen

Cybercrime & privacyschendingen

Hier is sprake van criminaliteit met ICT als middel of juist als doelwit en waarbij bedrijven of mensen worden beroofd, gemanipuleerd, bedreigd, gechanteerd of op een andere manier schade wordt toegebracht. Denk aan phishing, ransomware, CEO-fraude en hacken.  Cybercrime gaat vrijwel altijd gepaard met privacyschendingen door computervredebreuk en of andere onwettige toegang tot bedrijfs- en persoonsgegevens. De voornaamste dreigingen komen van buiten de organisatie, maar soms zijn in de organisatie medeplichtige medewerkers aanwezig. Meestal is sprake van onbewustheid en onoplettendheid in de organisatie.

Corruptie & belangenverstrengeling

Corruptie & belangenverstrengeling

Het gaat hier om machtsmisbruik - in welke vorm dan ook - om zichzelf of anderen ongeoorloofde gunsten te verlenen (al dan niet in ruil voor wederdiensten of vriendendiensten). Denk aan omkoping of andere ongeoorloofde druk om op malafide wijze opdrachten van de (lokale) overheid te verkrijgen of om een oogje dicht te knijpen bij illegale praktijken (zoals afvaldumping). Er kan sprake zijn van interne en externe corruptie (al dan niet off shore). Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zijn bij corruptie ernstig verwijtbaar, voor vervolging vatbaar en voor schade aansprakelijk. Corruptie komt overigens vaak voor in samenhang met fraude of andere integriteitsschendingen.

SCHADELIJKE BEDRIJFSUITOEFENING

SCHADELIJKE BEDRIJFSUITOEFENING

Hier wordt bedoeld; negatieve of schadelijke effecten van de bedrijfsvoering op mens, maatschappij of milieu en dat wordt gezien als maatschappelijk onbetamelijk, vaak in combinatie met strafbare feiten. Denk aan grensoverschrijdend gedrag, milieudelicten, uitbuiting en/of de vervaardiging van schadelijke producten. Maar ook overtredingen van sanctieregelingen vallen hieronder, zoals; het leveren van hulpgoederen voor het vervaardigen van wapens door vijandige staten. Meestal is sprake van een schadelijk ketenproces waarbij verschillende bedrijven betrokken zijn. Bewuste of onbewuste betrokkenheid worden bedrijven en organisaties ernstig aangerekend.

Proces

Fraude- en integriteitsonderzoek
Dreigingen op het gebied van fraude en integriteit die de strategische doelen van jouw organisatie kunnen raken.
Fraude en integriteitsrisico’s die impact kunnen hebben op de ‘licence to operate’ van jouw bedrijf.

Interventiecyclus

Onze dienstverlening hebben we vormgegeven in een cyclus om continu te verbeteren. Als businesspartner in compliance ondersteunen we je bij het hele proces.

  • Detect; het tijdig identificeren van fraude en integriteitsrisico’s of problemen.
  • Respond; direct en actiegericht problemen op gebied van fraude en integriteit oplossen.
  • Prevent; het voorkomen dat fraude en integriteitskwesties kunnen ontstaan.

partners

Martijn van de Westelaken

Martijn van de Westelaken

Partner - Compliance manager

Martijn is een resultaatgerichte specialist in het oplossen en voorkomen van problemen op het gebied van compliance en integriteit. Hij heeft in opleiding en ervaring een stevige achtergrond. Met de politieopleiding, Bachelor rechten, Master crisis & veiligheidsmanagement en Postdoctoraal compliance & integriteit management, is hij vakkundig en goed opgeleid. Daarnaast heeft Martijn meer dan 20 jaar ervaring in het detecteren, onderzoeken en voorkomen van financieel-economische en sociale criminaliteit, terrorisme en cybercrime. Zijn ervaringen deed hij op bij de Politie, het Ministerie van Justitie & Veiligheid en de Arbeidsinspectie.

Zijn betrouwbare, toegankelijke en evenwichtige kwaliteiten en eigenschappen maken van Martijn een uitstekende adviseur en gids. In een crisis creëert hij snel overzicht en rust en gaat doelgericht en vastberaden te werk. Martijn is voor bestuurders en managers dan ook een baken die altijd rekening houdt met de verschillende interne en externe belangen die er kunnen spelen.

Martijn gelooft erin dat compliance en integer werken, essentieel zijn voor alle bedrijven en organisaties. Het is zijn passie om hen te helpen om de risico’s te beheersen, te verbeteren en eventuele problemen op te lossen.

Saskia Welhuis

Associate partner - Compliance professional

Met 30 jaar ervaring in de financiële industrie in Nederland en op Curaçao heeft Saskia zich de afgelopen 15 jaar ontwikkeld tot Compliance professional. Klantintegriteit, medewerkerintegriteit en organisatieintegriteit waren daarbij de rode draad. Saskia heeft bij meerdere financiële instellingen intensief ervaring opgedaan met Wwft-gerelateerde hersteltrajecten. Het multi-disciplinaire karakter van deze projecten en het diverse en soms complexe stakeholder veld zijn elementen waar Saskia zich thuis bij voelt.

Ook het opzetten en professionaliseren van de Compliance functie, het adviseren van organisaties bij het (verder) borgen van kennis en een integere cultuur, en het helpen opstellen en uitrollen van (nieuw) beleid zijn zaken waar Saskia zich de afgelopen jaren met plezier mee heeft bezig gehouden.  

Als mens is Saskia resultaatgericht, heeft ze oog voor menselijke verhoudingen en ze is organisatiesensitief. Saskia communiceert gemakkelijk op verschillende niveaus binnen een organisatie alsook met (externe) toezichthouders. Recent heeft ze een certificering als extern vertrouwenspersoon behaald. Menselijk gedrag ligt ten grondslag aan de integriteit van organisaties en dat maakt het Compliance – werkveld en het werk als vertrouwenspersoon zo enorm boeiend.

Steef de Vries

Steef de Vries

Partner - Fraude expert

Steef heeft ruim 25 jaar ervaring in het doen van onderzoek naar fraude, witwassen en andere integriteitsproblemen. Zijn ervaring deed hij op in talloze onderzoeken bij verschillende opsporingsdiensten en toezichthouders. Ook adviseerde hij professionele opsporingsteams over effectief opsporingsonderzoek. Steef is als financieel forensisch expert (FFE) verbonden aan het Nederlands Financieel Forensisch Instituut (NFFI). 

Naast zijn kennis en expertise over fraude en integriteit is Steef een veranderkundige professional gericht op compliance. Hij heeft een Mastergraad in Management, Cultuur en Verandering met een specialisatie in organisatiepsychologie. In zijn loopbaan heeft hij geleerd dat het ontwikkelen van lerend vermogen de meest belangrijke competentie is om complexe integriteitsrisico’s te beheersen of problemen op te lossen.

Het is zijn passie en expertise om bestuurders, managers en andere betrokkenen – die worstelen met de aard en complexiteit van fraude en integriteit – op alle mogelijke manieren in staat te stellen om te leren. Daarnaast zet hij zich graag in voor opdrachtgevers die vastberaden zijn om een beheerste en integere bedrijfsuitoefening te borgen in het belang van een duurzame toekomst.

Amber van den Hout

Associate partner - Arbeids- en organisatiepsycholoog

De afgelopen 20 jaar heeft Amber een brede kennis en ervaring opgedaan op het gebied van (de ontwikkeling) van mensen, functies en organisaties. Zij werkte als assessment adviseur voor een drietal adviesbureaus in opdracht voor overheid en bedrijfsleven en heeft functies als consultant, loopbaanadviseur en branchecoördinator vervuld. In 2011 heeft Amber haar eigen bureau opgericht waarmee zij uiteenlopende opdrachten uitvoert.

Amber is een door de wol geverfde arbeids- en organisatiepsycholoog en Registerpsycholoog NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Haar ervaring gaat van het ontwikkelen en afnemen van assessments tot het geven van trainingen en van coaching en loopbaanbegeleiding tot conflictbemiddeling. Vanuit haar kennis en ervaring heeft zij goed zicht op de invloed van persoonlijkheid, gedrag en intelligentie op het effectief uitoefenen van functies binnen organisaties, waardoor zij zowel opdrachtgevers als werknemers hierover kan adviseren. Zij heeft een sterke affiniteit met het vraagstuk integriteit.

Kenmerkend voor Amber zijn haar betrokkenheid, onderzoekende mentaliteit, organiserend vermogen en kritische blik. Zij denkt mee met de behoeften van opdrachtgevers en is gemotiveerd om bij te dragen aan het waarborgen van een veilig en integer werkklimaat.

Jeroen ten brummelhuis

Associate partner - Forensisch registeraccountant

Jeroen ten Brummelhuis (1974) is openbaar en forensisch registeraccountant, zelfstandig ondernemer, coach en bestuurder. Jeroen heeft ruim 25 jaren ervaring in de (inter)nationale controle-, onderzoeks- en adviespraktijk. Zijn specialisme is auditing, risk management, financial forensics en compliance.

Als forensisch registeraccountant houdt Jeroen zich bezig met het onderzoeken van feiten op het gebied van financieel-economische criminaliteit zoals verschillende verschijningsvormen van fraude, witwassen, financieren van terrorisme en corruptie. Hierbij wordt veelal samengewerkt in multidisciplinaire teams. Alle onderzoeken worden uitgevoerd met inachtneming van de voor registeraccountants geldende fundamentele beginselen: (1) professionaliteit, (2) integriteit, (3) objectiviteit, (4) vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en (5) vertrouwelijkheid.

Zijn werkwijze kenmerkt zich door het snel kunnen schakelen tussen en acteren op medewerkers-, management- en directieniveau. Jeroen voelt zich thuis in complexe omgevingen met meerdere stakeholders. Daarnaast is hij resultaatgericht en heeft hij een praktische hands-on-mentaliteit.

Jeroen is een geboren en getogen Hengeloër. Zijn persoonlijkheid is extravert, gedreven en gericht op waarden, normen en effectiviteit.